Консултации за възможности за финансиране по европейски програми

В последните няколко години българският бизнес все по-активно се интересува и възползва от възможностите за финансиране на различни бизнес инициативи със средства от структурните фондове на ЕС и други донорски програми.

Екипът на Некст Консулт следи новостите в тази сфера и може да предостави информация за възможностите и процедурите за финансиране на различни инициативи по оперативните програми от структурните фондове или други донорски програми.

Разработване на проектни предложения

Разработването на проектно предложение за кандидатстване по отворена процедура по европейска програма изисква сериозни познания и опит с цел обосноваване на нуждата от средствата и ползите, които проекта ще донесе на компанията. Необходимо е също добре да се познават процедурите, условията и сроковете за кандидатстване, изискванията към формата на документацията и др.

Некст Консулт подпомага своите клиенти в изготвянето на професионално разписани и обосновани проектни предложения според изискванията на финансиращите програми, като по този начин съдейства за одобрението на подадените заявления и съответното отпускане на гранд.

Отчитане на проекти, финансирани по европейски програми

Управлението на проекти, финансирани със средства от еврофондовете или други донорски програми е специфична дейност, която изисква отлични познания на регулаторната рамка и процедурите на Европейския съюз, детайлно водене на документацията по проекта и регулярно отчитане на дейността и разходите.

Некст Консулт подпомага клиентите си в управлението на различните фази на проекта и детайлното им отчитане, като по този начин спестява много време и усилия на клиентите, както и съдейства за успеха на проекта и възстановяването на направените разходи чрез средства, предоставени от органи на ЕС.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Най-добрите практики за Вашия бизнес.

ЗАПИТВАНЕ