Корпоративни финанси

Сделки за продажби, сливания, придобивания

Кога е необходима услугата и какви са ползите от нея?
Научете повече

Интеграция след сливане и придобиване

Кога е необходима услугата и какви са ползите от нея?
Научете повече

Финансово преструктуриране

Кога е необходима услугата и какви са ползите от нея?
Научете повече

Капиталово планиране и привличане на средства

Кога е необходима услугата и какви са ползите от нея?
Научете повече

Проектно финансиране

Кога е необходима услугата и какви са ползите от нея?
Научете повече

Пазарна оценка на компанията

Кога е необходима услугата и какви са ползите от нея?
Научете повече

Дю дилиджънс

Кога е необходима услугата и какви са ползите от нея?
Научете повече

Сделки за продажби, сливания, придобивания

Кога е необходима услугата?

 • Компанията е идентифицирала нужда от развитие и достъп до нови пазари, технологии и възможности;

 • Компанията е идентифицирала нужда от преструктуриране на активите си и/или продажба на част от бизнеса си, който не отговаря на дългосрочните цели за развитие;
 • Ръководството на компанията разглежда възможността за реализиране на стойността на част от бизнеса;
 • При необходимост от набиране на капитал за разширяване на бизнеса.

Ползи за клиента

 • Прилагане на индивидуален подход в зависимост от нуждите на компанията;
 • Изготвяне и администриране на нужната документация;
 • Пълна конфиденциалност на процеса;
 • Точна оценка на компанията/потенциалната възможност;
 • Извличане на максимална стойност за компанията в следствие на сделката;
 • Осигуряване на успешен преход след реализиране на сделката.

Интеграция след сливане и придобиване

Кога е необходима услугата?

 • Налице е ново дружество, формирано в следствие на сделка по сливане или придобиване;
 • Застрашени са оперативната ефективност и приходите в следствие необходимостта от поддържане на паралелна дейност на две доскоро отделни дружества;
 • Двете дружества притежават отделни организационни структури, бизнес процеси, ИТ системи, политики за управление на човешките ресурси и др.;
 • Успешната интеграция на двете компании е изложена на риск поради липсата на професионален подход за управлението й;
 • Служителите в компаниите чувстват несигурност поради голямата промяна и потенциалния ефект върху работата им.

Ползи за клиента

 • Изготвяне на оптимален бизнес модел на компанията;
 • Професионално управление на процеса по интеграция без нарушаване на оперативната дейност на компанията;
 • Умело комуникиране на промените на служителите и намаляване на вътрешните конфликти и съпротива;
 • Ускорен процес на приключване на интеграцията с всички съпътстващи я аспекти.

Финансово преструктуриране

Кога е необходима услугата?

 • Компанията изпитва затруднения по отношение на ликвидността или платежоспособността си;
 • Оперативният бизнес на компанията е затруднен поради непосилни финансови задължения;
 • На компанията се налага да избира между развитие на бизнеса или обслужване на финансовите задължения;
 • Фирмата има възможност да подобри капиталовата си структура, намалявайки финансовата тежест върху бизнеса;
 • Кредитори заплашват със или са започнали действия, целящи несъстоятелност на бизнеса.

Ползи за клиента

 • Индивидуален подход в зависимост от финансовите нужди на компанията;
 • Пълен анализ на всички възможни алтернативи за финансиране;
 • Пълна конфиденциалност на процеса;
 • Про-активност на компанията при преструктурирането, водеща до най-добрите условия за финансиране;
 • Финансово преструктуриране, подкрепено от цялостна визия (бизнес план и модел) и ясен план за оздравяване на компанията.

Капиталово планиране и привличане на средства

Кога е необходима услугата?

 • Компанията е идентифицирала дългосрочната си стратегия за развитие и желае да осигури финансирането й;

 • Компанията желае да постигне някоя от следните цели или комбинация от тях:
 • Минимална цена на капиталовия ресурс, т.е. най-ниска цена на финансиране;
 • Финансиране с най-малък риск за компанията;
 • Финансиране с най-малко отдаване на контрол върху бизнеса.
 • Компанията желае да идентифицира всички възможни алтернативи за финансиране, включително такива, до които преди не е имала достъп;
 • Компанията има нужда от професионална помощ с цел гарантиране успешното привличане на средства.

Ползи за клиента

 • Индивидуален подход в зависимост от финансовите нужди на компанията и стратегическите цели за бизнеса;
 • Пълен анализ на всички възможни алтернативи за финансиране;
 • Изготвяне на стратегия за дългосрочно финансиране;
 • Съдействие за подготовка на необходимата документация;
 • Пълна конфиденциалност на процеса;
 • Съдействие от експерти с практически познания за всичките плюсове и минуси на различни финансови инструменти.

Проектно финансиране

Кога е необходима услугата?

 • Планира се изграждане на проект, чието финансиране ще бъде изцяло обслужвано от паричните потоци на проекта;

 • Няма допълнителни обезпечения или гаранции за финансирането;
 • Финансираният проект няма допирни точки с другите бизнеси на клиента.

Ползи за клиента

 • Изцяло индивидуален подход в зависимост от конкретният проект;
 • Подготовка на цялостен пакет за успешното структуриране на финансирането;
 • Подготовка на необходимата документация по проекта;
 • Пълна конфиденциалност на процеса;
 • Съдействие при договарянето от експерти с дългогодишен практически опит при структуриране на проектно финансиране.

Пазарна оценка на компанията

Кога е необходима услугата?

 • Компанията е идентифицирала нужда от преструктуриране на активите си и/или продажба на част от бизнеса си, който не отговаря на дългосрочните цели за развитие.

 • Ръководството на компанията разглежда възможността за реализиране на стойността на част от бизнеса.
 • При необходимост от набиране на капитал за разширяване на бизнеса.
 • Компанията е идентифицирала нужда от развитие и достъп до нови пазари, технологии и възможности чрез привличане на съдружие или дялово участие.
 • Съдружник желае да се оттегли и е необходимо да бъде компенсиран според текущата стойност на компанията.

Ползи за клиента

 • Независим външен поглед на текущото състояние на компанията на база богат консултантски опит за ефективност и потенциални рискове на конкретния бизнес.
 • Изготвяне на оценка на компанията спрямо конкретните цели на оценката.
 • Изготвяне и администриране на нужната документация.
 • Пълна конфиденциалност на процеса.
 • Точна оценка на компанията/потенциалната възможност.
 • Извличане на максимална стойност за компанията в следствие на сделката.

Дю дилиджънс

Кога е необходима услугата?

 • Компанията проявява интерес към потенциална инвестиция в друга компания и желае да удостовери продажната цена, действителния потенциал и надеждността на продавача и предмета на сделката;

 • Собствениците на обявена за продажба компания желаят да извършат проверка на потенциалния купувач, неговите финансови възможности и други фактори, които имат влияние върху сделката и последващото управление на компанията;
 • Банковата или финансова институция, финансираща сделката желае да потвърди потенциала и надеждността на инвестицията.

Ползи за клиента

 • Независима и професионална оценка на търговския потенциал на сделката, вкл. прогнози за развитие на компанията, необходими финансови средства за текущо управление, проверка на евентуални задължения или надценени активи на компанията и др.;
 • Възможност за договаряне на най-изгодни условия по сделката в резултат на отличното познаване на реалното състояние и слабите страни на компанията за продажба/сливане;
 • Независима и професионална оценка на надеждността и финансовия капацитет на потенциалните купувачи;
 • Установяване на проблемни области, изискващи надеждна правна защита на купувача/продавача;
 • Защитаване интереса на клиента и минимизиране на риска, свързан с транзакцията;

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Най-добрите практики за Вашия бизнес.

ЗАПИТВАНЕ