Услуги по стратегическо управление

Дефиниране на бизнес стратегия

Кога е необходима услугата и какви са ползите от нея?

Научете повече

Дефиниране на маркетинг стратегия

Кога е необходима услугата и какви са ползите от нея?

Научете повече

Дефиниране на ИТ стратегия

Кога е необходима услугата и какви са ползите от нея?

Научете повече

Управление на бизнес представянето

Кога е необходима услугата и какви са ползите от нея?

Научете повече

Дефиниране на бизнес стратегия

Кога е необходима услугата?

 • Компанията не разполага с дефинирани дългосрочни стратегически цели по отношение на приоритетни продуктови групи, целеви сегменти клиенти и целеви пазари.

 • Визията за дългосрочно развитие на отделните членове на мениджмънта се разминава.
 • Липсва ясен и структуриран подход по отношение развитието на продуктовото  портфолио и навлизането на нови пазари.
 • Служителите не разполагат с яснота за единна посока, в която да работят.
 • Стратегическите решения на ръководството се взимат на база предишен опит или “инстинктивно“, вместо да се разчита на аналитичен подход чрез маркетингови проучвания, следене на дейността на конкурентите и т.н.

Ползи за клиента

 • Ясна визия за посоката на развитие на компанията.
 • Осигуряване на дългосрочна конкурентоспособност.
 • Ясни стъпки за изпълнение на бизнес стратегията.
 • Осигуряване на инструмент за измерване и мониторинг на представянето на компанията.
 • Избор на адекватна ниша за пазарно позициониране на компанията.
 • Възможност за планиране на инвестициите и финансовата им обезпеченост.

Дефиниране на маркетинг стратегия

Кога е необходима услугата?

 • Липсва формална маркетинг стратегия, която да дефинира желаното маркетингово позициониране на компанията на пазара, съдържанието на предложението за стойност към клиентите, потенциалните сегменти клиенти и каналите за комуникация с тях.
 • Неясно съдържание и ниска разпознаваемост на бранда на компанията.
 • Липса на план за изпълнение на маркетинг кампании с ясни отговорници, бюджет, времева рамка и очаквани резултати.
 • Не се измерва ефективността на изпълняваните маркетингови дейности.
 • Не се изготвят периодични маркетингови проучвания на икономическата и пазарната обстановка, продуктите и услугите на конкурентите, потенциала на пазара и др.

Ползи за клиента

 • Изграждане на ясна концепция за бранда на компанията и неговото съдържание.
 • Провеждане на последователна маркетингова политика в съответствие с дългосрочните стратегически цели на компанията.
 • Изготвяне на маркетинг план и бюджет с ясно дефинирани маркетинг активности.
 • Осигуряване на подкрепа за постигане на търговските цели.
 • Подобряване на имиджа и репутацията на компанията.
 • Привличане на нови клиенти и увеличаване на пазарния дял.

Дефиниране на ИТ стратегия

Кога е необходима услугата?

 • В компанията липсва ясно дефинирана ИТ стратегия и план за развитие на ИТ системите.
 • ИТ системите не подсигуряват изпълнението на бизнес стратегията и плановете за развитие на компанията.

 • Процесите в компанията се обслужват от множество ИТ системи, между които липсва интеграция.

 • Има бизнес процеси, които не са обезпечени от ИТ система и се извършват ръчно.

 • Времето за адаптиране към изменените бизнес процеси е прекалено дълго.

 • Има сериозни опасения за нивото на сигурност на данните.

 • Разходите за поддръжка на системите са прекалено високи.

 • Настъпили са сериозни структурни изменения в компанията и съществуващата ИТ организация и инфраструктура не отговарят на новите изисквания.

Ползи за клиента

 • Цялостни политики по сигурността, инфраструктурното осигуряване, обработването и съхранението на данни и използването на софтуерни системи.
 • Дългосрочна визия за цялостно развитие на ИТ системите и инфраструктурата в компанията.
 • Идентифицирани приоритети за развитие на ИТ в компанията.
 • Повишено качество на ИТ услугите.
 • Повишена информационна сигурност.
 • Повишено ниво на автоматизация на бизнес процесите.

Дефиниране на системи за управление на бизнес представянето

Кога е необходима услугата?

 • Липсва ефективен процес за проследяване на представянето на бизнеса по отношение на заложените стратегически цели.

 • Индивидуалното представяне на организационните звена не е обвързано с постигането на стратегическите цели.
 • Не се изготвят регулярни управленски отчети по различни параметри, не се следят количествени и качествени показатели за измерване на дейността.
 • Затруднено е предприемането на навременни корективни действия с цел осигуряване изпълнението на бизнес стратегията.

Ползи за клиента

 • Осигуряване на изпълнението на стратегията на компанията.
 • Осигуряване на инструмент за измерване и мониторинг на представянето на компанията.
 • Осигуряване на управленска отчетност въз основа на навременни и достоверни данни.
 • Наличие на процес за постоянно подобрение на резултатите на компанията.
 • Ангажиране на служителите в компанията с изпълнението на стратегическите цели.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Най-добрите практики за Вашия бизнес.

ЗАПИТВАНЕ