Управление на човешкия капитал

Анализ на ефективността на процесите по УЧР

Кога е необходима услугата и какви са ползите от нея?
Научете повече

Трансформация на управлението на ЧР

Кога е необходима услугата и какви са ползите от нея?
Научете повече

Разработване на политики и процедури по УЧР

Кога е необходима услугата и какви са ползите от нея?
Научете повече

Системи за управление на представянето на служителите

Кога е необходима услугата и какви са ползите от нея?
Научете повече

Системи за възнаграждения

Кога е необходима услугата и какви са ползите от нея?
Научете повече

Изготвяне на компетентностни профили и модели

Кога е необходима услугата и какви са ползите от нея?
Научете повече

Управление на талантите

Кога е необходима услугата и какви са ползите от нея?
Научете повече

Проучвания на удовлетвореността на служителите

Кога е необходима услугата и какви са ползите от нея?
Научете повече

Анализ на ефективността на процесите по УЧР

Кога е необходима услугата?

 • Управлението на човешките ресурси (УЧР) не постига изискванията на вътрешните си клиенти (другите дирекции и отдели);

 • Компетенциите на ключовите служители не са на необходимото ниво;
 • Процесите по УЧР не са синхронизирани и не подкрепят стратегията на компанията;
 • Липсва достатъчна комуникация между функцията за УЧР и висшия и среден мениджмънт;
 • Настоящите процеси по УЧР са недостатъчни или не работят добре;
 • Нуждите на висшия мениджмънт не се задоволяват от функцията по УЧР;
 • Налице е голямо текучество.

Ползи за клиента

 • Обратна връзка относно качеството на настоящите процеси по УЧР и препоръки за подобрението им;
 • Проверка на спазването на настоящите процедури и процеси по УЧР;
 • Бенчмаркинг на ефективността и ефикасността на настоящите процеси спрямо най-добрите бизнес практики;
 • Яснота относно необходимото бъдещо развитие на УЧР

Трансформация на управлението на ЧР

Кога е необходима услугата?

 • Компанията изпитва необходимост от редуциране на разходите;
 • Настоящите процеси по управление на човешките ресурси (УЧР) се нуждаят от стандартизация и оптимизация;
 • Ръководството е осъзнало нуждата от процеси и организация по УЧР, която да подкрепя по-добре стратегията и приоритетите на компанията;
 • Компанията има планове или осъществява сливания или придобиване на други компании и е необходима консолидация, синхронизиране на процесите и организацията за УЧР;
 • Компанията планира внедряване на ИТ система за УЧР;
 • Компанията планира аутсорсинг на процесите по УЧР;
 • Процесите по УЧР са неефективни и съществуват множество административни пречки пред мениджърите в компанията по отношение на УЧР.

Ползи за клиента

 • Фокусиране на функцията по УЧР и подобряване на представянето ѝ;
 • Съответствие на функцията и процесите по УЧР със стратегията и приоритетите на компанията;
 • По-ефективни УЧР процеси, по-ниски разходи и автоматизация на процесите с ИТ система;
 • Намалени административни пречки и по-добра подкрепа на висшия мениджмънт от функцията по УЧР.

Разработване на политики и процедури по УЧР

Кога е необходима услугата?

 • В компанията липсват цялостни процеси и процедури по управление на човешките ресурси (УЧР);
 • Налице са разнородни практики за управление на човешките ресурси в различните дирекции, отдели и звена;
 • Липсват процеси или практиките по УЧР се нуждаят от подобрение;
 • Осъществяват се сливания и придобивания, които водят до необходимостта от създаване на единни политики и процедури за УЧР.

Ползи за клиента

 • Единни процеси, политики и процедури за УЧР в компанията, включително по отношение на:
  – Планиране на нуждите от персонал;
  – Набор и подбор;
  – Обучение и развитие;
  – Кариерно развитие;
  – Възнаграждение;
  – Управление и оценка на трудовото изпълнение;
  – Трудови отношения.
 • Добри управленски практики в УЧР;
 • Подобрена ефективност на управление на ЧР.

Системи за управление на представянето на служителите

Кога е необходима услугата?

 • Компанията регистрира спад в продуктивността на служителите.

 • Служителите не постигат добри резултати в работата си и не допринасят достатъчно за постигане на стратегическите цели на компанията.
 • Липсва диалог между служителите и мениджмънта относно представянето на служителите.
 • Управлението на представянето на служителите няма ясна връзка с плановете за тяхното развитие и системата за възнаграждение.
 • Липсват възможности за кариерно развитие в компанията.
 • Нивото на мотивация на служителите е незадоволително.

Ползи за клиента

 • Цялостна методика и средства за оценка на представянето.
 • Обективна и справедлива оценка на служителите.
 • Подобрено представяне на служителите.
 • Повишена мотивация.
 • Възможности за кариерно развитие на служителите.
 • Подобрена оперативна ефективност чрез обвързване на оценката на служителите с постигането на показатели за ефективност.

Системи за възнаграждения 

Кога е необходима услугата?

 • Компанията е в процес на преструктуриране и възнамерява да актуализира процесите си по УЧР, включително системите за възнаграждение.

 • Планира се осъществяване на проекти на зелено (green field projects) и са необходими системи за възнаграждение, които отговарят на нуждите на компанията, местната култура и законодателство.
 • Необходимо е подобрение в синхрона между управление на представянето на служителите и тяхното възнаграждение.
 • Налице е недоволство и натиск от служителите за увеличение на възнагражденията и недоволство между отделите във връзка с текущата схемата на възнаграждение.
 • Липсват служители със специфични способности и компанията изпитва слабост да се конкурира на пазара на труда.
 • Необходимо е да се подобри продуктивността и човешките ресурси са идентифицирани, като ключов фактор за това.
 • Липсата на таланти води до намаляване на продуктивността.
 • Високи разходи за възнаграждения и ниска мотивация сред служителите.

Ползи за клиента

 • Система за възнаграждения, обвързана със стратегията и приоритетите на компанията.
 • Оптимизирани разходи за възнаграждения и допълнителни придобивки.
 • Възнаграждения, обвързани с индивидуалното представяне на служителите чрез показатели за ефективност.
 • Задържане на ключовите служители и талантите на компанията.
 • Конкурентоспособност на пазара на труда.

Изготвяне на компетентностни профили и модели 

Кога е необходима услугата?

 • Компанията желае да оценява балансирано работата на служителите си, като отчита, както постигнатите резултати, така и поведението на служителите, довело до тези резултати.

 • Необходим е прецизен подход при подбора, като е нужно кандидатите да се оценяват както в професионален, така и в личностен план и да се правят планове за попълване на съществуващите пропуски чрез обучение и развитие.
 • Необходима е основа за анализа на потребностите от обучение, като се отчита наличието, както на професионални способности, така и на съществени лични такива, в съответствие с ценностите на компанията.
 • Необходимо е формулиране на ясни очаквания към различните длъжностни нива с цел кариерно развитие.

Ползи за клиента

 • Освобождаване на финансов ресурс и повишаване на ликвидността на компанията.Професионално изготвен компетентностен модел, който служи за основа и свързващо звено между някои от основните процеси по управление на човешки ресурси – подбор, целеполагане, обучение и развитие, оценяване.
 • Възможност за поставяне на по-адекватни цели пред служителите и справедлива оценка на работата им.
 • Подобрена комуникация между мениджмънта и служителите и повишена мотивация.

Управление на талантите

Кога е необходима услугата?

 • Компанията държи да положи специални усилия за най-ценните си хора;

 • Ограничени ресурси за обучение и развитие и необходимост те да се използват по най-икономичен начин за развитие и задържане на хората с висок потенциал;
 • Необходимост от планиране на приемствеността в компанията и идентифициране на бъдещите служители за ключови длъжности;
 • Наличие на текучество сред ценните служители.

Ползи за клиента

 • Идентифициране на талантите в компанията и изготвяне на процедури за техния подбор, задържане, професионално и кариерно развитие;
 • Поддържане на конкурентно предимство чрез наличие на високо квалифицирани и мотивирани служители за ключовите позиции в компанията;
 • Повишаване на мотивацията и намаляване на текучеството сред ценните кадри на компанията;
 • Наличие на приемственост и непрекъсваемо лидерство с високо качество за всяко структурно звено в компанията.

Проучвания на удовлетвореността на служителите

Кога е необходима услугата?

 • Компанията се интересува от мнението на служителите си и желае да идентифицира области за подобрение;

 • Необходимост от постигане на по-висока степен на мотивираност на служителите;
 • Компанията желае да подобри имиджа и репутацията си на пазара, като надежден и перспективен работодател.

Ползи за клиента

 • Провеждане на специално подготвени, съобразно спецификата на компанията Проучвания на удовлетвореността на служителите;
 • Идентифициране на препоръки за подобрение;
 • Подобрен корпоративен имидж и репутация на компанията;
 • Повишена мотивираност и удовлетвореност на служителите;
 • Задържане на качествените служители;
 • По-добра работна среда и сплотяване на екипа.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Най-добрите практики за Вашия бизнес.

ЗАПИТВАНЕ