Финансово управление

Препоръки за подобряване на финансовите резултати

Кога е необходима услугата и какви са ползите от нея?
Научете повече

Подобряване на управленската отчетност

Кога е необходима услугата и какви са ползите от нея?
Научете повече

Бизнес планиране и бюджетиране

Кога е необходима услугата и какви са ползите от нея?
Научете повече

Управление на капитала

Кога е необходима услугата и какви са ползите от нея?
Научете повече

Управление на себестойност

Кога е необходима услугата и какви са ползите от нея?
Научете как!

Оптимизиране на управлението на вземанията

Кога е необходима услугата и какви са ползите от нея?
Научете как!

Дефиниране на финансови политики и процедури

Кога е необходима услугата и какви са ползите от нея?
Научете как!

Реорганизация на финансовата функция

Кога е необходима услугата и какви са ползите от нея?
Научете как!

Препоръки за подобряване на финансовите резултати

Кога е необходима услугата?

 • Не се постигат заложените финансови цели;

 • Срещат се трудности при управление на приходите и разходите;
 • Съществуват области на неефективност в процесите по финансово управление – планиране, бюджетиране, финансова и управленска отчетност и др.;
 • Липсва адекватна финансова информация за вземане на управленски решения.

Ползи за клиента

 • Яснота за областите, в които се реализират загуби или пропуснати ползи;
 • Идентифицирани фактори за намаляване/увеличаване на доходността;
 • Оптимизирани процеси по финансово управление, вкл. планиране, бюджетиране, управление на приходи и разходи, финансова и управленска отчетност;
 • Подобрен процес по вземане на управленски решения.

Подобряване на управленската отчетност

Кога е необходима услугата?

 • Отчетността на компанията не обслужва нуждите на мениджмънта, а се ограничава със счетоводните норми на отчетност.
 • Необходима е подходяща класификация на видовете приходи и разходи в компанията.
 • Липсва структура на данните за изготвяне на необходимите управленски анализи.
 • Липсва яснота относно рентабилността на компанията и отделните бизнес дейности.
 • Липсва достоверност на данните и единен източник на информация.
 • Налице са трудности в проследимостта на паричните потоци.

Ползи за клиента

 • Управленска отчетност, позволяваща вземането на информирани управленски решения.
 • Идентифициране на потенциални области за подобрение на представянето.
 • Прецизиране на метода за изчисление на себестойност.
 • Достоверност на данните.
 • Коректно отчитане на финансовите потоци.

Бизнес планиране и бюджетиране 

Кога е необходима услугата?

 • Липсва процес по планиране на приходи, разходи и парични потоци или настоящият процес е неефективен.
 • Необходимо е подобрение в планирането на необходимите ресурси.
 • Хоризонтът на планиране не отговаря на цикъла на основните оперативни дейности (производство, поръчки, доставки, продажби и др.).
 • Управлението на ликвидни средства е неефективно.
 • Необходимо е проследяване на планирани към постигнати резултати.
 • Срещат се трудности при отчитане на рентабилност на компанията и по бизнес процеси.
 • Процесът по планиране и бюджетиране не отразява стратегическите приоритети на компанията.

Ползи за клиента

 • Въвеждане на процес по дългосрочно финансово планиране и бюджетиране в компанията.
 • Идентифицирани приходни и разходни драйвъри и подобряване на финансовата отчетност.
 • Ефективно планиране на инвестиции и оценка на риска.
 • Анализ и контрол на финансовото представяне на компанията.
 • Оперативно планиране на паричните потоци.
 • Ефективно управление на разходите.

Управление на капитала

Кога е необходима услугата?

 • Ефективността на активите и възвръщаемостта на инвестициите не са на нужното ниво;

 • Стойността на поддържаните активи (дълготрайни и краткотрайни) е твърде висока;
 • Необходимо е да се подобри ликвидността и намали цикъла на паричните потоци;
 • Налице са залежали активи;
 • Разходите за капитал и поддръжка на активи са твърде високи.

Ползи за клиента

 • Добри политики и практики за управление на капитала;
 • Подобрено управление на вземания, материални запаси и веригата доставки;
 • Възможности за намаляване на разходите за поддръжка на активи;
 • Оценка на необходимостта от аутсорсинг на поддържащи процеси;
 • Подобрена ликвидност на компанията;
 • Повишена ефективност и възвръщаемост на активите;
 • Понижен риск и разходи за капитал.

Управление на себестойност

Кога е необходима услугата?

 • Липса на дефинирана структура и методика за изчисление на себестойност;

 • Налице са високи разходи за оперативна дейност;
 • Неоптимална себестойност поради неефективно управление на разходи и капацитети;
 • Необходимост от подобрение на ефективността чрез определяне на рентабилните бизнес дейности.

Ползи за клиента

 • Структура и методика за изчисление на себестойност;
 • Коректна информация за себестойността на продуктите.
 • Идентифициране на рентабилни/нерентабилни продукти;
 • Ефективно управление на разходите чрез оптимизация на ресурсите и коректно управление на капацитетите;
 • По-изгодни условия с доставчиците и оптимизация на веригата доставки;
 • Подобряване на точността и прозрачността на ценообразуването.
 • Подобряване на управленската отчетност в компанията.
 • Повишаване на рентабилността на компанията.

Оптимизиране на управлението на вземанията

Кога е необходима услугата?

 • Клиентът не разполага с формална процедура, която да определя конкретните действия, роли, срокове и правомощия за управление на вземанията.

 • Вземанията на компанията представляват значителен процент от годишния оборот.
 • Компанията изпитва трудности при събираемостта на вземанията от клиенти.
 • Липсват справки за закъснели вземания и автоматизирано разпращане на напомнителни писма/имейли към длъжници на компанията.

Ползи за клиента

 • Освобождаване на финансов ресурс и повишаване на ликвидността на компанията.
 • Стабилизиране на паричния поток.
 • Ускоряване на периода на събираемост на вземанията.
 • Въвеждане на процес за дефиниране на кредитни лимити и срок на отложено плащане.
 • Минимизиране на риска от просрочени и отписани вземания.

Дефиниране на финансови политики и процедури

Кога е необходима услугата?

 • Липсват политики и правила на работа във финансовия отдел;

 • Финансовите и счетоводни политики и практики не се спазват и липсват контроли за проверка;
 • Текущите политики и процедури на работа не отговарят на нуждите на компанията.

Ползи за клиента

 • Цялостни политики и процедури за работа във финансовия отдел;
 • Намалени рискове, свързани с неефективно финансово управление;
 • Повишено качество на работа във финансовия отдел.

Реорганизация на финансовата функция

Кога е необходима услугата?

 • Управлението на финансовата функция не съответства на бизнес нуждите на компанията.

 • Процесите по финансово управление в компанията са тромави и неефективни.
 • Съществуват неясноти по отношение на ролите и отговорностите на членовете на финансовия екип.
 • Необходима е цялостна реорганизация на финансовата функция.

Ползи за клиента

 • Подобрена ефективност и управление на финансовата функция.
 • Повишена интегрираност на финансовата функция с останалите процеси.
 • Ясни роли, отговорности и правомощия на членовете на финансовия екип.
 • Синхрон между стратегията на компанията и финансовата функция.
 • Подобрена финансова отчетност в компанията.
 • Повишаване на ефективността на финансовата система за отчитане в компанията.
 • Намаляване на рутинните и технически дейности на служителите в отдела.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Най-добрите практики за Вашия бизнес.

ЗАПИТВАНЕ