Услуги по оперативна ефективност

Бизнес диагностика

Кога е необходима услугата и какви са ползите от нея?
Научете повече

Лийн трансформация

Кога е необходима услугата и какви са ползите от нея?
Научете повече

Оптимизация на организационни структури

Кога е необходима услугата и какви са ползите от нея?
Научете повече

Оптимизация на бизнес процесите

Кога е необходима услугата и какви са ползите от нея?
Научете повече

Оптимизация на процесите по продажби и маркетинг

Кога е необходима услугата и какви са ползите от нея?
Научете повече

Оптимизация на веригите доставки (SCM)

Кога е необходима услугата и какви са ползите от нея?
Научете повече

Проучване на удовлетвореността на клиентите

Кога е необходима услугата и какви са ползите от нея?
Научете повече

Бизнес диагностика

Кога е необходима услугата?

 • Необходимост от обективна оценка на цялостното представяне на компанията и идентифициране на възможни инициативи за повишаване на ефективността и рентабилността.

 • Основните финансови и оперативни показатели на компанията са забавили растежа си и/или са се появили негативни тенденции.
 • Липса на ефективна вътрешна организация и комуникация – между отдели, служители и т.н.
 • Необходимост от отговаряне на изисквания по стандарти за качество на външни партньори.
 • Нефективности при изпълнението на бизнес процесите.
 • Високи разходи за управление.
 • Високи материални запаси.
 • Проблеми с мотивацията на персонала и др.

Ползи за клиента

 • Идентифициране на слаби места в компанията, които водят до ниска ефективност и понижават рентабилността.
 • Определяне на конкретни бизнес инициативи за оптимизация на слабите места.
 • Подобряване на финансовите и оперативните резултати.
 • Подобряване на ефективността на бизнеса и резултатите от правилното изпълнение на процесите.
 • Осигуряване на възможности за повишаване на конкурентоспособността и структуриран растеж на компанията.

Лийн трансформация

Кога е необходима услугата?

 • Няма яснота за това какво е количеството на загубите в компанията и при кои процеси възникват те.
 • Компанията желае да идентифицира слабите си страни и възможни решения за оптимизация и растеж.
 • Недостатъчна конкурентоспособност на компанията.
 • Наблюдава се голям и неефективен запас от стоки.
 • Използваните методи на работа не позволяват достатъчно бързо адаптиране при промяна в нуждите на клиентите.
 • Наличие на силни конкурентни компании, предлагащи по-добри ценови условия, по-кратки срокове за доставка и/или по-високо качество на продукти и услуги.
 • Ниска ефективност и липса на мотивация сред персонала.
 • Подобренията в компанията се случват рядко и почти винаги са провокирани от ръководството.

Ползи за клиента

 • Повишаване на ефективността на разходите.
 • Повишаване на производителността.
 • Подобряване на качествотото на предлаганите продукти и/или услуги.
 • Намаляване на материалните запаси.
 • Постигане на високо ниво на удовлетвореност на клиентите.
 • Повишена мотивация на служителите и подобрени условия на труд.
 • Значително увеличаване на идеите за подобрения, генерирани от служителите.
 • По-добра хоризонтална интеграция между отделите чрез подобряване на потока от процеси и оптимизиране на системите за доставка – премахване на ненужните повторения и бавната комуникация.
 • Стандартизиране на изпълнението на всички задачи, за да се гарантира по-добро качество и по-голяма удовлетвореност на клиентите.
 • Разширяване на набора от умения на служителите чрез обучения в различни отдели на компанията.
 • Усещане за собственост, създадено в рамките на компанията чрез „бизнесите в бизнеса“, в които екипите поемат отговорност за постигнатите резултати от гледна точка на качество, цена, производителност, време, безопасност и ентусиазъм за работа.
 • Интегриране на всички инициативи за подобрение в една цялостна и лесно разбираема система за управление на служители и мениджъри.

Оптимизация на организационни структури

Кога е необходима услугата?

 • Служителите не разполагат с яснота по отношение на роли, отговорности и правомощия, линии на подчиненост, взаимовръзки между отделите и т.н.
 • Длъжностните характеристики на служителите не отговарят на действителните им задължения – някои от тях изпълняват неприсъщи за длъжността си функции и/или имат твърде широк и разнороден обхват на дейности.
 • Мениджмънтът на компанията е ангажиран с голям обем оперативна работа, което води до слабо развитие на важни процеси като стратегическо планиране и управление на представянето на бизнеса.
 • Липсва проследимост на поставените задачи.
 • Комуникацията между отделите и служителите е незадоволителна.
 • Организационната култура предразполага към избягване на отговорност, прехвърляне на задължения, вътрешни конфликти и др.

Ползи за клиента

 • Повишаване на оперативната ефективност.
 • Дефиниране на ясни роли, отговорности и правомощия за всяка длъжност.
 • Осигуряване на по-голяма гъвкавост и бързина при взимане на решения.
 • Подобряване на вътрешната комуникация, координация и обща оперативна ефективност.
 • Подобряване на структурата на отчетност.
 • Повишаване на мотивацията на служителите.
 • Осигуряване на възможности за професионално израстване.

Оптимизация на бизнес процесите

Кога е необходима услугата?

 • Не се постигат заложените финансови и оперативни цели.

 • Времето за изпълнение на бизнес процесите е прекалено дълго.
 • Вземането на решения е затруднено поради сложна организационна структура или липса на ясни правомощия.
 • Процесите се изпълняват по различен начин от различните служители.
 • Ролите и отговорностите са неясни и се наблюдава дублиране на усилия.
 • Разходите за извършване на процесите са прекалено високи.
 • Процесите се извършват с много отклонения, прекъсвания и преминават през много специалисти и отдели.

Ползи за клиента

 • Ефективни бизнес процеси от гледна точка на разходи, време за изпълнение и вътрешни взаимодействия на служителите;
 • Намалени оперативни разходи чрез елиминиране на дублирани дейности;
 • Съответствие на бизнес процесите с бизнес стратегията и организационната структура на компанията;
 • Улеснен цялостен оперативен процес;
 • Подобрена мотивация на служителите.

Оптимизация на процесите по продажби и маркетинг

Кога е необходима услугата?

 • Липсва добре формализирана и ясно комуникирана със служителите търговска стратегия по отношение на целеви сегменти клиенти, целеви индустрии, целеви пазари за износ, съдържание на предложението към клиентите и др.

 • Липсва ефективно планиране на продажбите със залагане на целеви обороти по основните продуктови групи, магазини, региони и др.
 • Процесите по продажби и маркетинг не са ефективни и се наблюдават сериозни отклонения от добрите практики.
 • Липсва фокус върху проактивното търсене на нови клиенти.
 • Удовлетвореността на клиентите се следи по неефективен начин или не се следи изобщо.
 • Не се провеждат периодични, стандартизирани маркетингови проучвания на икономическата и пазарната обстановка, продуктите и услугите на конкуренти и т.н.
 • Липсва ефективно управление на маркетинговите кампании и отчитане на постигнатите резултати.

Ползи за клиента

 • Оптимизация на процесите по продажби и маркетинг според добрите практики.
 • Осигуряване на текущо планиране, отчитане и управление на продажбите с цел развитие на бизнеса.
 • Практическо обучение и коучинг на търговския и маркетингов отдел с цел ефективно прилагане на процесите по продажби и маркетинг.
 • Повишаване на цялостната оперативна ефективност на търговския отдел.
 • Подобряване на контрола върху дейността на търговците.
 • Увеличение на приходите и пазарния дял.
 • Провеждане на последователна маркетингова политика в съответствие с дългосрочните стратегически цели на компанията.

Оптимизация на веригите доставки (SCM)

Кога е необходима услугата?

 • Процесът по снабдяване в компанията е неефективен и е разпокъсан между няколко отдела/служителя, които не си взаимодействат.

 • Липсва ясно дефинирано предложение към клиентите по отношение на срок за доставка, цена, условия на плащане и т.н., което да е съобразено с конкуренцията, изискванията на клиентите и финансовите разходи на компанията.
 • Закупуването на материали не е обвързано с производствения план и/или плана за продажби на компанията.
 • Наблюдава се високо ниво на материалните запаси и наличие на залежали стоки.
 • Често се наблюдават липси на стокови наличности при заявки от клиент.
 • Наблюдават се проблеми с доставчиците на компанията – доставка на грешни артикули, забавяне на поръчки, проблеми с качеството и документацията и т.н.
 • Липсва ефективен процес по оценка и развитие на доставчиците.

Ползи за клиента

 • Подобряване на процесите по управление на веригите доставки.
 • Осигуряване на доставки според потребностите на пазара при оптимални разходи.
 • Оптимизация и подобряване на процеса по планиране на доставки.
 • Дефиниране на процес и процедура за управление на материалните запаси.
 • Намаляване на материалните запаси и ресурсите, вложени в поддържането на стоки на склад.
 • Намаляване на разходите, свързани с мъртви материални запаси.
 • Ясно дефинирано предложение към клиентите относно срок за доставка, цени, условия на плащане и т.н., които гарантират оптимални разходи за компанията.
 • Дефиниране на процеси и процедури за подбор, оценка и развитие на доставчиците.

Проучване на удовлетвореността на клиентите

Кога е необходима услугата?

 • Липсва детайлна обратна връзка от клиентите или има голям брой оплаквания от клиенти.

 • Необходимо е да се идентифицират области за подобрение по отношение на предоставяните продукти/услуги според клиентите.
 • Необходимо е максимизиране на продажбите чрез постигане на по-висока клиентска удовлетвореност.
 • Необходимо е подобряване имиджа и репутацията на компанията на пазара.

Ползи за клиента

 • Осигуряване на изпълнението на стратегията на компанията.
 • Осигуряване на инструмент за измерване и мониторинг на представянето на компанията.
 • Осигуряване на управленска отчетност въз основа на навременни и достоверни данни.
 • Наличие на процес за постоянно подобрение на резултатите на компанията.
 • Ангажиране на служителите в компанията с изпълнението на стратегическите цели.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Най-добрите практики за Вашия бизнес.

ЗАПИТВАНЕ